Welcome to Taewoong 설계·생산·제작·시공까지 태양광발전 사업은 태웅에너지(주)

경북 영천시 화산면 공사진행현황

 

8월6일-

-

-

-

-

-

-

8월7일(1) 8월7일(2)

-

-

-

-

-

-

-

8월8월(2) 8월8일(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

8월9일(1) 8월9일(2)

-

-

-

-

--

-

-

8월10일

 

-

-

-

-

 

-

8월12일

 

-

-

-

--

-

-

8월17일

-

-

-

-

-

-

-

8월21일

 

-

-

-

-

-

-

9월3일

-

-

-

-

-

-

9월4일

-

-

-

-

-

 

 

9월6일

-

-

-

-

-

-

9월7일 (1) 9월7일 (2) 9월7일 (3)

-

-

-

-

 

KakaoTalk_20180912_184335976 KakaoTalk_20180912_184337931 KakaoTalk_20180912_184338516 KakaoTalk_20180912_184339168 KakaoTalk_20180912_184339801 KakaoTalk_20180912_184340399

-

-

-

-

-

-

-

 

KakaoTalk_20180913_201945424 KakaoTalk_20180913_201946057 KakaoTalk_20180913_201946589 KakaoTalk_20180913_201947133

-

-

-

-

-

-

-

 

KakaoTalk_20180914_075053955 KakaoTalk_20180914_075055217 KakaoTalk_20180914_075055853 KakaoTalk_20180914_075056501 KakaoTalk_20180914_075057185 KakaoTalk_20180914_075057843

-

-

-

-

-

-

-

KakaoTalk_20180915_184354083 KakaoTalk_20180915_184353467 KakaoTalk_20180915_184352964 KakaoTalk_20180915_184352276 KakaoTalk_20180915_184351591 KakaoTalk_20180915_184350963 KakaoTalk_20180915_184350346 KakaoTalk_20180915_184349720 KakaoTalk_20180915_184349079 KakaoTalk_20180915_184347935

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KakaoTalk_20180916_182729783 KakaoTalk_20180916_182730366 KakaoTalk_20180916_182730870 KakaoTalk_20180916_182731414 KakaoTalk_20180916_182731973 KakaoTalk_20180916_182732626 KakaoTalk_20180916_182733170

-

-

-

-

-

 

 

KakaoTalk_20180917_205105599 KakaoTalk_20180917_205106744 KakaoTalk_20180917_205107507 KakaoTalk_20180917_205108188 KakaoTalk_20180917_205108947 KakaoTalk_20180917_205109493 KakaoTalk_20180917_205110168 KakaoTalk_20180917_205110922 KakaoTalk_20180917_205111556 KakaoTalk_20180917_205112180 KakaoTalk_20180917_205112809

-

-

-

-

-

-

KakaoTalk_20180918_181335074 KakaoTalk_20180918_181335572 KakaoTalk_20180918_181336157 KakaoTalk_20180918_181336755 KakaoTalk_20180918_181338017 KakaoTalk_20180918_181338691 KakaoTalk_20180918_181340414 KakaoTalk_20180918_181340898 KakaoTalk_20180918_181342052 KakaoTalk_20180918_181343668

 

-

-

-

-

-

 

KakaoTalk_20180919_181845221 KakaoTalk_20180919_181846206 KakaoTalk_20180919_181846767 KakaoTalk_20180919_181848805 KakaoTalk_20180919_181849769 KakaoTalk_20180919_181851212 KakaoTalk_20180919_181852781 KakaoTalk_20180919_181853262

 

 

 

9월20일